<<

NAME

Koha::Patron::Attribute::Types Object set class

API

Class Methods

Koha::Patron::Attribute::Types->search();

my @attribute_types = Koha::Patron::Attribute::Types->search($params);

type

<<