<<

NAME

Koha::REST::V1::Items - Koha REST API for handling items (V1)

API

Methods

list

Controller function that handles listing Koha::Item objects

get

Controller function that handles retrieving a single Koha::Item

<<