<<

NAME

Koha::Patron::Attribute::Type - Koha::Patron::Attribute::Type Object class

API

Class Methods

_type

_library_limits

<<